Algemene Voorwaarden van Travalli bv

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle advertenties van Travalli Europe. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Travalli Europe. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar toe.

Door het plaatsen van een advertentie geeft u te kennen dat u met de leveringsvoorwaarden akkoord gaat.  Travalli Europe behoud zich het recht voor haar leveringsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Travalli Europe erkend.

Travalli Europe is niet verantwoordelijk voor producten en diensten, die ter verkoop of levering worden aangeboden door de adverteerder.

De adverteerder die een advertentie op één van de websites van Travalli Europe plaatst geeft Travalli Europe de volmacht om deze door te plaatsen naar alle door de adverteerder aangegeven websites.

Travalli Europe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de door de adverteerder geleverde informatie. De informatie die aangeleverd wordt dient verband te houden met het aangeboden product of dienst.

Travalli Europe heeft te allen tijden zonder opgave van reden het recht om de advertentie naar eigen inzicht te wijzigen of aan te passen.

Het is de plicht van de adverteerder dat de in de advertentie aangeboden producten of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, de weten regelgeving niet overtreden.

Travalli Europe behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden een advertentie of account van één van de websites van Travalli Europe of de overige door de adverteerder aangegeven websites in beheer bij en of van Travalli Europe te verwijderen.

Travalli Europe kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de door de adverteerder geplaatste advertentie.

Travalli Europe heeft een inspanningsverplichting wat betreft het doorplaatsen en het plaatsen van de advertentie, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (indirecte) schade.

Bij storing op één van de websites van Travalli Europe of de websites waar de advertentie geplaatst zijn heeft Travalli Europe de inspanningsverplichting om dit op te lossen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgschade, gemiste inkomsten, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstilstand.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt door Travalli Europe geen aansprakelijkheid aanvaard.

Travalli Europe is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, natuurrampen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Travalli Europe alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Travalli Europe behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Travalli Europe gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Travalli Europe is gerechtigd de inhoud van de Algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Algemene voorwaarden overige websites

Voor informatie over de algemene voorwaarden van de website's waar de advertentie naar wordt doorgeplaatst of via een direct URL wordt doorgelinkt verwijzen wij naar u naar de algemene voorwaarden van deze websites. Travalli Europe is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch aansprakelijk voor de algemene -en leveringsvoorwaarden van de websites waar naar wordt doorgeplaatst of via een directe URL wordt doorgelinkt.

 

Aanvullende voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle advertenties van Travalli bv. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsites van Travalli Europe. Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar toe. Door het plaatsen van een advertentie geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Travalli Europe behoudt zich het recht voor haar leverings- en/ of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd van de advertentie te wijzigen.

 

Betalingsvoorwaarden

Alle eerste betalingen voor het abonnement en losse plaatsingen dienen vooraf te geschieden. Indien er andere dan hierboven gestelde betalingsvoorwaarden worden gehanteerd, wordt dit door Travalli Europe schriftelijk bevestigd. De adverteerder krijgt per e-mail een factuur toegezonden met daarin vermeld de factuurdatum, vervaldatum, periode en verlengingsdatum vermeld. De verlenging vindt jaarlijks plaats op de verlengingsdatum. In de ‘mijn account’ omgeving is terug te vinden wat de contractsduur is, welk pakket er is gekozen, aantal (nog) te plaatsen advertenties en welke advertenties er doorgeplaatst zijn. Bij het wijzigen, verhogen, migreren van het pakket worden de gekozen veranderingen meegenomen met de eerstvolgende betaling. De betalingsconditie voor facturen van Travalli Europe is 14 dagen.

 

Leveringsvoorwaarden

Travalli Europe is niet verantwoordelijk voor producten en diensten, die ter verkoop of levering worden aangeboden door de adverteerder. De adverteerder die een advertentie op één van de websites van Travalli Europe plaatst geeft Travalli Europe de volmacht om deze door te plaatsen naar alle door de adverteerder aangegeven websites. Travalli Europe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de door de adverteerder geleverde informatie. De informatie die aangeleverd wordt dient verband te houden met het aangeboden product of dienst. Travalli Europe heeft te allen tijden zonder opgave van reden het recht om de advertentie naar eigen inzicht te wijzigen of aan te passen. Het is de plicht van de adverteerder dat de in de advertentie aangeboden producten of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, de weten regelgeving niet overtreden. Travalli Europe behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden een advertentie of account van één van de websites van Travalli Europe of de overige door de adverteerder aangegeven websites in beheer bij en of van Travalli Europe te verwijderen. Travalli Europe kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de door de adverteerder geplaatste advertentie. Travalli Europe heeft een inspanningsverplichting wat betreft het doorplaatsen en het plaatsen van de advertentie, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (indirecte) schade. Bij storing op één van de websites van Travalli Europe of de websites waar de advertentie geplaatst zijn heeft Travalli Europe de inspanningsverplichting om dit op te lossen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgschade, gemiste inkomsten, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstilstand. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt door Travalli Europe geen aansprakelijkheid aanvaard. Travalli Europe is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, natuurrampen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Travalli Europe alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Travalli Europe behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Travalli Europe gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Travalli Europe is gerechtigd de inhoud van de Algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Klachten, Compliment of Suggestie

Klachten, complimenten of ideeën kunt u per mail aan ons melden. Geef duidelijk aan of het om een klacht, compliment of idee gaat. Travalli Europe zal er alles aan doen om de mail zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Travalli Europe is niet verplicht om elke mail te beantwoorden.

 

Doorplaatsen van advertenties

Alle advertenties welke worden doorgeplaatst naar andere advertentiewebsites die binnen het beheer vallen van Travalli Europe, zullen worden verlengt zolang als dit aangegeven staat in de advertentie bij het onderdeel doorplaatsen. Travalli Europe is niet verantwoordelijk voor de inhoud en opgave van de advertentie.

 

Aansprakelijkheid

Alle prijzen op de advertentiewebsites die binnen het beheer vallen van Travalli Europe zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt door Travalli Europe geen aansprakelijkheid aanvaard. Travalli Europe is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, natuurrampen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/ of fabrikanten van Travalli Europe, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Travalli Europe behoudt zicht in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Travalli Europe gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Auteursrechten

Bij de foto’s / beelden die geplaatst worden op het platform van Travalli Europe worden de auteursrechten, portretrecht en het intellectuele eigendomsrecht gedeeltelijk overgedragen aan Travalli Europe. Travalli Europe heeft na het plaatsen van de advertentie(s) het recht om deze beelden en foto’s  te gebruiken voor eigen (commerciële) doeleinden. Het platform van Travalli Europe is auteursrechtelijk beschermt. Niets van de aan Travalli Europe gelieerde websites en magazines mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Licentierechten, vormgeving en technische details behoren toe aan Travalli bv.

Tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk bij akte anders is overeengekomen, worden er geen auteursrechten, portretrechten of andere rechten van intellectuele eigendom door Travalli Europe overgedragen aan derden, indien overeengekomen, uitsluitend een niet-exclusieve toestemming (licentie) tot eenmalig gebruik op de overeengekomen wijze en ten behoeve van het overeengekomen doel en medium en de overeengekomen oplage. Toestemming voor openbaarmaking in een medium, houdt nimmer toestemming voor (gelijktijdige) openbaarmaking in een ander medium in. De toestemming (licentie) wordt beperkt uitgelegd in het voor- deel van Travalli Europe en haar licentiegever.

 

Advertentieperiode en verlenging

Er worden door Travalli Europe twee mogelijkheden aangeboden: Advertentie na advertentieperiode automatisch verwijderen: Hierbij is de keuze is om de geplaatste advertentie na de advertentieperiode automatisch te verwijderen. Advertentie na advertentieperiode automatisch verlengen: Hierbij is het de keuze is om de geplaatste advertentie na de eerste advertentieperiode automatisch te verlengen, tenzij de klant deze zelf verwijderd. De keuze om automatisch te verlengen wordt standaard aangeboden bij het aanmaken van de account. De klant geeft dan ook toestemming om de vervolgbetalingen tot wederopzegging van zijn rekening te incasseren. Travalli Europe is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de gekozen advertentieperiode en verlenging.

 

Ontbinding van de overeenkomst

Op ieder moment kan de overeenkomst met Travalli Europe worden beëindigd, dit kan schriftelijk, per mail of bij het verwijderen van de account.

 

Verwijder account

Bij het verwijderen van de account wordt geen geld teruggestort. Alle gegevens worden verwijderd van de servers van Travalli Europe en haar partnersites.

 

Verlenging en wijzigen van de overeenkomst

Bij het wijzigen, verhogen, migreren van het pakket, worden deze veranderingen meegenomen met de eerstvolgende betalingen.

 

Wijzigingen van de algemene voorwaarden:

Travalli Europe bv is gerechtigd de inhoud van de Algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Slotverklaring

Aan de inhoudt van de getoonde advertenties wordt door de klanten grootst mogelijke zorg besteed, desondanks zijn fouten niet geheel uit te sluiten. Daarom kan er geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor eventuele onvoorziene gevolgen.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt door Travalli Europe geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Copyright

Niets van de aan Travalli Europe gelieerde websites en magazines mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Licentierechten, vormgeving en technische details behoren toe aan Travalli bv.

 

© WebAds  

Copyrights, licentierechten en intellectueel eigendom zijn auteursrechtelijk beschermt.

 

Travalli Magazines

ISSN Nummer: 1574-3748

© Copyright 2015 - 2024

Travalli Europe bv